در هر وعده چند کالری باید مصرف کنیم؟

زیر اسم وعده در تب روزانه، یک بازه کالری مشخص شده که کالری مصرفی اون وعده باید بین این بازه باشه