نشانگر دایره کالری شمار، بعد از دریافت رژیم به چه معنی است؟

مقدار کالری که در روز باید دریافت کنید رو نشون میدهد و اگر بیش از حد مجاز روزانه مصرف کنید خط داخل دایره از نشانگر عبور میکند و دایره آبی به رنگ قرمز در می‌آید که به این معنی هست که کالری بیشتر از مقدار تعیین شده برای رسیدن به وزن هدف مصرف کردید.