مقدار کالری داخل دایره کالری شمار، بدون اشتراک چه چیزی رو نشون میدهد؟

مقدار کالری تثبیت وزن رو نشون میدهد و برای دریافت کالری لاغری یا چاقی یا … باید رژیم فعال کنیم.