رژیم‌ها تا چند روز آینده در دسترس هستند؟

اگر اشتراک ۱ ماهه داشته باشین، رژیم‌ها تا انتهای زمان اشتراکتون از قسمت تقویم در دسترس هستن. ولی اگر بیشتر از یک ماه رژیم داشته باشین رژیم‌ ۳۰ روز‌ آینده در دسترس خواهد بود.