رژیم‌ها تا چند روز آینده در دسترس هستند؟

اگر اشتراک ۱ ماهه داشته باشید، رژیم‌ها تا انتهای زمان اشتراکتون از قسمت تقویم در دسترس هستند. ولی اگر بیشتر از یک ماه رژیم داشته باشید رژیم‌ ۳۰ روز‌ آینده در دسترس خواهد بود.