با خرید اشتراک دسترسی به چه چیزهایی پیدا می‌کنم؟

شما با خرید اشتراک به موارد زیر دسترسی پیدا می‌کنین: برنامه غذایی شخصی ، امکان مشاهده برنامه غذایی روزهای آینده ، امکان تعویض غذاهای هر وعده به صورت تکی و کلی ، گزارش جامع از روند برنامه غذایی، آب و وزن خود در طول دوره، امکان افزودن ورزش ها و دستور پخت های غذاها و خوراکی هایی که در تب دستور پخت موجود هستن.