با خرید اشتراک دسترسی به چه چیزهایی پیدا می‌کنم؟

شما با خرید اشتراک به موارد زیر دسترسی پیدا می‌کنید: برنامه غذایی شخصی امکان مشاهده برنامه غذایی روزهای آینده امکان تعویض غذاهای هر وعده به صورت تکی و کلی گزارش جامع از روند برنامه غذایی، آب و وزن خود در طول دوره