اشتراک خریدم اما فعال نشده؟۱

برای مشکل اشتراک با شماره پشتیبانی ۰۲۱۹۱۰۰۶۹۰۱ تماس بگیرین.